Jste zde

Hledat
 
 

Školení řidičů referentských vozidel

Povinnosti provádět školení vyplývá z ustanovení zákoníku práce, § 103 odst. 2, ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování
Povinnost absolvovat školení řidičů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní cestě.
 
Obsah školení řidičů referentských vozů:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
  • - povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích
  • - povinnosti provozovatele vozidla
  • - pravidla provozu na pozemních komunikacích
  • - zdravotní způsobilost
  • - zabránění v jízdě, zadržení ŘP
  • - bodový systém
 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • - technické prohlídky vozidel
 • Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • - pneumatiky
  • - povinná výbava motorových a přípojných vozidel
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel §§48, 51
 • Vyhláška č. 478/ 2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě § 1a