Jste zde

Hledat
 
 

BOZP - Vedoucí zaměstnanci

Obsah školení:  
Školení obsahuje souhrn témat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Témata jsou zaměřena na seznámení s vybranými legislativními předpisy z oblasti BOZP a hygieny práce, s povinnostmi zaměstnavatelů, zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, s obecnými zásadami bezpečného chování na pracovišti, s prevencí rizik a předcházení ohrožení života a zdraví, s používáním osobních ochranných pracovních prostředků a s evidencí pracovních úrazů a jejich odškodňováním.
E-learningové školení vedoucích zaměstnanců nenahrazuje seznámení s interními podnikovými předpisy a směrnicemi, pracovními řády, místními bezpečnostními předpisy, seznámení s jednotlivými pracovišti a zařízeními, stroji a pracovními postupy.
 
Pro koho je školení určeno:
Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je určeno pro všechny vedoucí zaměstnance v pracovněprávním vztahu vůči zaměstnavateli, tedy i zaměstnanci pracující mimo hlavní pracovní poměr, s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti. Za vedoucího zaměstnance se považuje zaměstnanec, který má minimálně jednoho podřízeného zaměstnance. Školení musí zaměstnanec absolvovat při nástupu do práce, a dále při změně pracovního zařazení nebo druhu práce.
Toto školení není vhodné pro vedoucí zaměstnance, kteří vykonávají specifické pracovní činnosti (např. práce s toxickými látkami), pracující na specifickém pracovišti (stavby, pracoviště se zvýšeným rizikem výbuchu, apod.). V případě, že si nejste jisti, zda je pro Vás toto školení vhodné, nás neváhejte kontaktovat.