Hledat
 
 

 • Obsah školení:  

  Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměřeno na seznámení zaměstnanců s vybranými legislativními předpisy z oblasti BOZP a hygieny práce, s povinnostmi zaměstnavatelů a zaměstnanců, s obecnými zásadami bezpečného chování na pracovišti, s prevencí rizik a předcházení ohrožení života a zdraví. Dále jsou zaměstnanci seznámeni s používáním osobních ochranných pracovních prostředků a s evidencí pracovních úrazů a jejich odškodňováním.

 • Obsah školení:  
  Školení obsahuje souhrn témat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Témata jsou zaměřena na seznámení s vybranými legislativními předpisy z oblasti BOZP a hygieny práce, s povinnostmi zaměstnavatelů, zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, s obecnými zásadami bezpečného chování na pracovišti, s prevencí rizik a předcházení ohrožení života a zdraví, s používáním osobních ochranných pracovních prostředků a s evidencí pracovních úrazů a jejich odškodňováním.

 • Obsah školení:
  Školení v oblasti požární ochrany je zaměřeno na základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně. Tématem školení je, seznámení zaměstnanců s vybranými legislativními předpisy, pomoc při zdolávání požárů, rozdělení činností podle druhu požárního nebezpečí, přehled základní dokumentace BOZP, požadavky na bezpečný provoz, údržbu a obsluhu zařízení na pracovišti v případě požáru, zásady zajištění požární ochrany v mimopracovní době a druhy hasicích přístrojů a jejich používání.
   
  Pro koho je školení určeno

 • Obsah školení:
  Školení v oblasti požární ochrany je zaměřeno na základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně. Tématem školení je, seznámení vedoucích zaměstnanců s vybranými legislativními předpisy, pomoc při zdolávání požárů, rozdělení činností podle druhu požárního nebezpečí, přehled základní dokumentace BOZP, požadavky na bezpečný provoz, údržbu a obsluhu zařízení na pracovišti v případě požáru, zásady zajištění požární ochrany v mimopracovní době a druhy hasicích přístrojů a jejich používání.
   

 • Povinnosti provádět školení vyplývá z ustanovení zákoníku práce, § 103 odst. 2, ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování