Jste zde

Hledat
 
 

BOZP - Zaměstnanci

Obsah školení:  

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměřeno na seznámení zaměstnanců s vybranými legislativními předpisy z oblasti BOZP a hygieny práce, s povinnostmi zaměstnavatelů a zaměstnanců, s obecnými zásadami bezpečného chování na pracovišti, s prevencí rizik a předcházení ohrožení života a zdraví. Dále jsou zaměstnanci seznámeni s používáním osobních ochranných pracovních prostředků a s evidencí pracovních úrazů a jejich odškodňováním.

E-learningové školení zaměstnanců nenahrazuje seznámení s interními podnikovými předpisy a směrnicemi, pracovními řády, místními bezpečnostními předpisy, seznámení s jednotlivými pracovišti a zařízeními, stroji a pracovními postupy.

 

Pro koho je školení určeno:

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je určeno pro všechny zaměstnance v pracovněprávním vztahu vůči zaměstnavateli, tedy i zaměstnanci pracující mimo hlavní pracovní poměr, s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti. Školení musí vedoucí zaměstnanec absolvovat při nástupu do práce, a dále při změně pracovního zařazení nebo druhu práce. 

 

Toto školení není vhodné pro zaměstnance, kteří vykonávají specifické pracovní činnosti (např. práce s toxickými látkami), pracující na specifickém pracovišti (stavby, pracoviště se zvýšeným rizikem výbuchu, apod.). V případě, že si nejste jisti, zda je pro Vás toto školení vhodné, nás neváhejte kontaktovat.